Cardinali Numbers, Ordinal Numbers

Numbers

Numbers: Cumu si dì- Frate, Decimali, zeru, Spicchi calculi ...

Cardinali Numbers


0 zero 1 uno 2 dui 3 trè
4 quatre 5 cinque 6 sei 7 set
8 ottimo 9 discipanti 10 ten 11 oci
12 doce 13 treze 14 catorcine 15 quinze
16 decimete 17 diciote numaru 18 divuit 19 diciotechi
20 vintu 21 vintimila 22 vint'anni 30 trenta
40 quaranta 50 cinquanta 60 sesenta 70 seventis
80 ochenta 90 ninety 100 centu
101 cente (e) unu
102 cente (è) dui 1,000 mila
10,000 deci mila 100,000 centu cente
1,000,000 un million 1,000,000,000 mila milioni

Nummari Ordinal

1st primu 2nd secondu 3rdu tercu 4 fourth 5 seculu
6 seimu 7 seventh 8 seventh 9th novum 10th tenth
11th und XII 12th XII XII 13th XIII 14th decimode
15th XV settembre 16 decimale 17 decimalevento 18th XVIII
19XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXII primum 20nd vintimupulu
30th thirtieth 40th fortieth 50th fiftieth 60th sixtieth 70th seventieth
80th eighti 90th ninetieth 100th one hundredth
101 cente (e) prima 102nd cì centu (e) seconda
1,000th one thousandth 10,000th ten thousandth 100,000th cent hundred thousandth
1,000,000th one millionth 1,000,000,000th one billionth

1, 3, 5, 7, numeri impari
2, 4, 6, 8, etc

+ plus
- minus
x volte
/ divisu da
= equi

1 una
2 dui
3 trè
Quattru 4
5 Eve
6 sei
7 set
8 ottanta
9 novi
10 deci
11 oci
12 doce
13 tredici
14 cugliu
Quindici 15
16 decimete
17 diciassette
18 diciottu
19 diciotece
20 veitja
21 vintimila
22 vint'anni
30 trenta
Quattru 40
50 cinquanta
60 sesenta
70 seventis
80 vucity
90 novanta
100 a / centu
101 a / centu è unu
140 a / centu quaranta
200 dui centu micca dui centu
1,000 a / mila
1,050 a / mila e cinquanta
1,250 a / una mila dui centu cinquanta
2,000 dumila
100,000 a / centu cente
1,000,000 a / un million
2,000,000 dui migone ùn sò micca dui milioni

In quantità maiò (nantu à 999), scrivemu comma (,) trà milis è centu, per esempiu, 11,000, è trà milioni è migghiara, per esempiu 3,000,000.